Home

Regeringen Vision e hälsa

Offentliga Affärer nr 4 2016 by Hexanova Media Group AB

Vision e-hälsa 2025 Publicerad 21 april 2016 · Uppdaterad 04 maj 2020 År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att följa upp arbetet med Vision e-hälsa 2025. Uppföljningen ska utgöra underlag inför framtagandet av den planerade tredje strategin för genomförandet av Vision e-hälsa, för perioden 2023-2025. I uppdraget ingår bland annat att utvärdera samverkansformen för arbetet, samt undersöka vilken påverkan som arbetet. En strategi för genomförande av Vision e-hälsa 2025. Publicerad 07 februari 2020. Regeringen godkänner överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om en strategi för genomförande av Vision e-hälsa 2025 En samlad vision för e-hälsan kan bidra till en jämlik, jämställd och effektiv hälso- och sjukvård och socialtjänst som samtidigt är användbar, tillgänglig och informationssäker för den enskilde

Vision e-hälsa 2025 - Regeringen

 1. NÄSTA STEG - EN VISION FÖR E-HÄLSOARBETET . Som utgångspunkt för det fortsatta utvecklingsarbetet på e-hälsoområdet har regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting beslutat att ställa sig bakom en gemensam vision för e-hälsoarbetet fram till 2025. Visionen ersätter den senaste strategin från 2010, men bygge
 2. Sedan 2016 finns Vision e-hälsa 2025. Det är en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om att Sverige ska vara bäst i världen på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter inom hälso- och sjukvård och socialtjänst till 2025
 3. Som utgångspunkt för det fortsatta utvecklingsarbetet på e-hälsoområdet har regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting beslutat att ställa sig bakom en gemensam vision för e-hälsoarbetet fram till 2025. Visionen ersätter den senaste strategin från 2010, men bygger samtidigt vidare på de tankar och ansatser som finns i denna
 4. År 2016 beslutade regeringen och SKR att anta Vision e-hälsa 2025. Målet är att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd

Statskontoret ska följa upp arbetet med Vision e-hälsa

Vision för e-hälsa 2025 (PDF) Visionen är att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att: Underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfär Vision och strategi År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet

Uppdrag att följa upp arbetet kring Vision e-hälsa 2025. Publicerad 08 september 2020. Regeringen uppdrar åt Statskontoret att följa upp arbetet med Vision e-hälsa 2025. Uppföljningen ska ligga till grund för den tredje strategin för genomförande av Vision e-hälsa, för 2023 till 2025 Vision e-hälsa 2025 Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har tagit fram en gemensam vision för e-hälsoarbetet fram till 2025 - Vision e-hälsa 2025 . Målsättningen är att år 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter e-hälsa i Sverige under 2019, utifrån ett urval indikatorer. Uppföljningen genomförs för tredje gången sedan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) år 2016 kom överens om en gemensam vision för e-hälsoutvecklingen, Vision e-hälsa 2025. Visionen innebär att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använd

En strategi för genomförande av Vision e-hälsa 2025

Regeringen och SKR har tillsammans tagit fram en vision för digitalisering av hälso-sjukvården och socialtjänsten, Vision ehälsa 2025. Målet med initiativet är att Sverige år 2025 skall vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter (Regeringen och SKR, Vision e-hälsa 2025) Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att följa upp arbetet med Vision e-hälsa 2025. Uppföljningen ska utgöra underlag för regeringen inför framtagandet av den planerade tredje strategin för genomförande av visionen Vision e-hälsa 2025 handlar om att Sverige 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter för att människor ska kunna uppnå en bra och jämlik hälsa och välfärd. Den tidigare handlingsplanen gick ut 2019 och regeringen har tillsammans med SKR nu tagit fram en ny strategi för åren 2020-2022 Regeringens vision för E-hälsa Begreppet E-hälsa, är relativt nytt och kommer av möjligheterna att med hjälp av utvecklade IT-stöd och digitalisering kunna erbjuda vårdtjänster vi

Vision e-hälsa 2025 . 1 bilaga . Regeringens beslut . Regeringen bemyndigar folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern, eller den han sätter i sitt ställe, att underteckna en överenskommelse om en handlings­ plan för samverkan vid genomförande av Vision e-hälsa 2025 mellan state Vi arbetar också för Vision e-hälsa 2025. Det är regeringens vision om att Sverige ska vara bäst i världen på e-hälsa år 2025. Läs om Vision e-hälsa 2025. Vi styrs av instruktion och regleringsbrev. I likhet med andra myndigheter styrs E-hälsomyndigheten av en instruktion och ett regleringsbrev

Vision e-hälsa 2025 • E-hälsomyndighete

Vision e-hälsa 2025* År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och ehälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. Vision e-hälsa 2025 Regeringen och SKR:s styrelse har tagit fram en gemensam vision för digitalisering i hälso- och sjukvården och socialtjänsten, Vision ehälsa 2025. Visionen anger en långsiktig riktning för digitaliseringsområdet och utgör den gemensamma samverkansplattformen mellan SKR och de statliga aktörerna på området

Om tio år ska Sverige vara ledande på e-hälsa, det har regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting slagit fast i en gemensam vision. Men då är det hög tid att sätta fart för just nu råder stiltje enligt två nya rapporter. Allt tal om e-hälsa till trots lade landstingen i fjol inte mer än 2,8 procent av de totala kostnaderna på it Sveriges regering och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har tillsammans tagit fram vision e-hälsa 2025. Den lyder: År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Målet är att individen ska vara i centrum. Verksamheter ska kunna få hjälp för att utvecklas Vision e-hälsa 2025 • År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd, samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. •(Regeringen & SKR Vad är e-hälsa? Vision e-hälsa 2025. Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram en gemensam vision för... Förbättringar för individ, vård- och omsorgspersonal samt beslutsfattare. Arbetet inriktas på att skapa synliga och... Strukturerad, användbar och säker. Med hjälp av E-hälsa ska individen vara i centrum, verksamheter få hjälp att utvecklas och vården och omsorgen ska vara jämlik, effektiv, tillgänglig och säker. Denna vision, Vision E-hälsa 2025, fastslogs 2015 av regeringen och Sveriges kommuner och regioner. Läs ner på E-hälsomyndighetens hemsida - här

Skl e hälsa | vetenskapligt utvärderade medicinpåminnareSveriges arbetsterapeuter: Satsa på digital kompetens

Överenskommelse om Vision e-hälsa 2025 - Regeringen

 1. E-hälsa och digitalisering blir allt mer en självklar del inom vården då samhället digitaliseras mer och mer. Regeringen har satt upp en vision om att Sverige ska vara bäst i världen på att använda e-hälsa och digitaliseringens möjligheter år 2025; Vision e-hälsa 2025
 2. Regeringen samt Sveriges kommuner och landsting står gemensamt bakom en vision om Sveriges framtida position på det här området. En viktig komponent för att uppfylla målen är att öka kompetensen. I dagsläget finns dock ett mycket begränsat utbud av utbildning inom e-hälsa
 3. 2010). År 2016 lanserade regeringen Vision e-hälsa med målet: År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjlig - heter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa oc

I våras presenterade exempelvis folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström regeringens vision om att Sverige ska bli bäst i världen på e-Hälsa till 2025. För att nå dit behövs dock stora insatser för att modernisera och digitalisera vården I mars 2016 antog regeringen och SKL en vision för e-hälsoutvecklingen i Sverige [6]. År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringen Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har kommit överens om en handlingsplan 2017-2019 för samverkan vid genomförande av Vision e-hälsa 2025. Ladda ner: Överenskommelse om handlingsplan for samverkan vid genomförande av vision e-hälsa 2025 (pdf 513 kB Statskontoret ska följa upp arbetet med Vision e-hälsa tor, sep 03, 2020 12:30 CET. Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att följa upp arbetet med Vision e hälsa 2025. Uppföljningen ska utgöra underlag inför framtagandet av den planerade tredje strategin för genomförandet av Vision e-hälsa, för perioden 2023-2025 Digitalisering och e-hälsa är en möjliggörare för att skapa och utveckla en svensk hälso- och sjukvård i världsklass runt individerna och patienterna. Ny teknologi har potential att förbättra vårdresultaten, öka patientsäkerheten och minska de totala kostnaderna samtidigt som hälso- och sjukvården kan lägga resurser på de med störst behov

Vision e-hälsa 2025 År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och ehälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslive Vision e-hälsa 2025 - Standarder är nyckeln Standardisering av teknik, begrepp och kvalitet på tjänster krävs för att Sverige ska kunna uppnå vision e-hälsa 2025. Standardisering är en nyckel till en mer sammanhållen och effektiv vårdkedja och standarder är därför ett viktigt område i vision e-hälsa 2025

Ny strategi Vision e-hälsa 2025 antagen av regeringen och

Vision e-hälsa 2025 SK

Regeringens vision är väldigt tydlig - Sverige ska vara bäst i världen på e-hälsa 2025. Det är ingen lätt uppgift och givetvis finns det utmaningar. En av de största utmaningarna är att vårdgivare sällan har en heltäckande bild av sina patienter Vision e-hälsa 2020. Enligt överenskommelsen Vision e-hälsa 2025 är en grundläggande princip för arbetet en ökad effektivitet för att åstadkomma en långsiktigt hållbar socialtjänst. Det är nödvändigt för att hantera utmaningar i form av en åldrande befolkning och ökade förväntningar

Tillsammans för Vision e-hälsa 2025 - Star

•Samordnar regeringens satsningar på e-hälsa •Tillsammans med SKL har vi ett samordningskansli för genomförandet av Vision e-hälsa 2025 •Ett av våra viktigaste uppdrag är att samverka med andra aktörer •Lagrar och förmedlar de elektroniska recepten i Sverige •Ansvarar för att utveckla Nationella läkemedelslista visionen för e-hälsa med tillhörande handlingsplan, den regionala handlingsplanen för e-hälsa i Östergötland 2016-2017 och samverkansprogrammet Höjda ambitioner för Linköping. 2.1.1 Nationell vision e-hälsa samt handlingsplan I mars 2016 tog regeringen och SKL beslut om en ny vision för e-hälsa s Det fastslår regeringen och SKL i sin gemensamma Vision e-hälsa 2025, och alla berörda parter - däribland läkemedelsbranschen - är involverade i arbetet med att realisera visionen. Läkemedelsbranschens arbete med digitalisering kartlägg

Uppdrag att följa upp arbetet kring Vision e-hälsa 2025

 1. Genom Vision e-hälsa 2025 bjuder parterna, Sveriges regering och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), den 10 mars, in till ett unikt tillfälle med fokus på kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte om socialtjänstens digitalisering. Maja Fjaestad, statssekreterare Socialdepartementet och Fredrik Lennartsson, avdelningsdirektör SKR inleder.
 2. Vision e-hälsa 2025 och handlingsplan.....10 Tidigare rapportering från Socialstyrelsen på regeringens uppdrag, fram nyckeltal för utvecklingen av e-hälsa i kommunerna och har sedan dess gjort årliga uppföljningar genom en enkät till landets samtliga kommuner
 3. E-hälsa Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa Genomförs visionen om e-hälsa så som det är tänkt får det stor positiv betydelse för medlemmarnas arbetsmiljö och arbetssituation, tror David Liljequist, Vårdförbundet. Foto: Ulf Huett. Regeringen och SKL har enats om en ny vision för e-hälsoarbete
 4. E-hälsa (skrivs ibland eHälsa) är vårdutövande som tar hjälp av elektroniska processer och kommunikation (sannolikt motsvarande: tar hjälp av Informatik).Begreppet kan omfatta en rad tjänster i gränslandet mellan medicin, sjukvård och informationsteknik, ibland sammanfattat som Hälsoinformatik (exempelvis e-journaler och elektroniska recept, hälsoinformation för patienter och.
 5. Föreläsare och kliniska läkare saknar sannolikt ofta insikter i det snabbt föränderliga området e-hälsa. Om regering och sjukvårdshuvudmän menar allvar med »Vision e-hälsa 2025« behöver de som studerar till vårdyrken få en framtidssäkrad grundutbildning, vilket innebär reformer av nuvarande utbildningsplaner
 6. Vision e-hälsa 2025 är därför ett viktigt initiativ som ska bidra till att verksamheterna tillsammans med aktörer inom området kan se helheter och arbeta med utvecklingen tillsammans för att försöka möta medborgarnas behov inom e-hälsa. Vision e-hälsa 2025. Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting beslutade 2016 om en gemensam.

E-hälsa - Socialstyrelse

 1. Vadär e-hälsa? eHälsomyndigheten (Socialstyrelsen, WHO) Med hälsa menas fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. E-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa. Tre återkommande teman: Kommunikation: förbättra kommunikationen mellan vårdpersonal, sjukvård och patiente
 2. Citeras som: År 2025 ska Sverige vara världsledande på att tillvarata digitaliseringens möjligheter inom hälso- och sjukvården för att främja jämlik hälsa, delaktighet och ta tillvara på enskildas resurser. Enkelt uttryckt ska Sverige vara världsbäst på e-hälsa. Målet för regeringens och SKL:s gemensamma »Vision e-hälsa« som.
 3. Med utgångspunkt i det fortsatta utvecklingsarbetet har regeringen genom socialdepartementet tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting beslutat att ställa sig bakom en gemensam vision för e-hälsa fram till 2025. Arbetet med vision 2025 utgår frå
 4. Visionen 5 år Den 10 mars är det fem år sedan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) beslöt att ställa sig bakom en gemensam vision för e-hälsa. Skandinaviskt erfarenhetsutbyte om socialtjänstens digitaliserin
 5. arieserie som som fokuserar på regeringens e-hälsovison Vision e-hälsa 2025.. Visionen har som målsättning att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter år 2025
 6. Regeringens förslag att förmånsbeskatta sjukvårdsförsäkringar kommer slå hårt mot den privata vårdsektorn. Det slår även mot innovationskraften av nya lösningar för sjukvården. I förlängningen innebär det att regeringens egna mål inom e-hälsa hotas
E-hälsa, digitalisering och välfärdsteknik inom vård och

Regeringen har kommit överens med Sveriges kommuner och regioner (SKR) om en ny strategi för hur satsningen Vision e-hälsa 2025 ska genomföras. Överenskommelsen innebär att regeringen ska satsa 430 miljoner kronor för att stärka den digitala utvecklingen inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg och socialtjänst under 2020 Den svenska regeringen har publicerat Vision e-hälsa, i vilket det står att år 2025 E-hälsa | 2019-05-28. Internationellt intresse för snabbväxande eHälsobransch gav rekord för Vitalis. Vitalis som avslutades igår torsdag, slog rekord - igen. Med fler medverkande och utställar E-HÄLSA OCH VÄLFÄRDSTEKNIK I KOM MUNERNA 2018 SOCIALSTYRELSEN 7 Sammanfattning År 2014 tog Socialstyrelsen, på regeringens uppdrag, fram nyckeltal för ut-vecklingen av e-hälsa i kommunerna och har sedan dess gjort årliga uppfölj-ningar genom en enkät till landets samtliga kommuner. I den här rapporte Nu ska det ändras, regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har fattat beslut om en gemensam vision för e-hälsa. Målet är att Sverige ska bli bäst i världen 2025. Övriga samhället har gått starkt framåt när det gäller digitalisering, men när det kommer till hälso- och sjukvården och omsorgen förflyttas man ett antal decennier tillbaka i tiden Vision e-hälsa 2025. År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd

2025 ska Sverige erbjuda e-hälsa i världsklass, enligt regeringens vision. En ny rapport från BearingPoint visar att vägen dit är lång, i varje fall när det gäller digitala kontaktytor. Gemensam vision för e-hälsa Till Dagens nyheter säger Gabriel Wikström att Sverige är långt ifrån bäst i världen (på e-hälsa) idag. Där övriga samhället har gått starkt framåt när det kommer till digitalisering ligger hälso- och sjukvården långt tillbaka i tiden Vision: Bäst i världen på e-hälsa Publicerat på 29 april, 2016 1 juli, 2016 av Betaniastiftelsen Regeringen och SKL har enats om en vision som ska omfatta arbetet med att bättre nyttja digitaliseringens möjligheter i såväl hälso- och sjukvården som socialtjänstens olika delar Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting. Vision e-hälsa 2025. mars 2016. HSL 3 kap, 1 § Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen Regeringen och SKL har en vision för e-hälsa, som berör både hälso- och sjukvården och socialtjänsten och utgår ifrån att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på e-hälsa, detta enligt den vision som regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) antog 2016. Satsningen motiveras av att genom e-hälsa uppnå en mer jämlik välfärd samt stärka individens egna resurser för att främja delaktighet i samhället (Regeringen och SKL, 2016) E-hälsa och digitalisering blir allt mer en självklar del inom vården då samhället digitaliseras mer och mer. Regeringen har satt upp en vision om att Sverige ska vara bäst i världen på att använda e-hälsa och digitaliseringens möjligheter år 2025; Vision e-hälsa 2025. Syftet med denna studi insatser inom ramen för Vision e-hälsa 2025; förstärkt ambulanssjukvård; Överenskommelse om en god och nära vård 2021. Överenskommelse om hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2021. SKR och staten har ingått en överenskommelse om hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2021

Visionen för e-hälsoarbetet: Bäst i världen 2025 Regeringen och SKL har enats om en vision som ska Framtidens hälsa stavas E År 2025 ligger fokus mer på välbefinnande än på hälso- Upphandlin Enligt Vision 2025 ska Sverige om nio år vara bäst i världen på så kallad e-hälsa. Därmed ska Sverige, med digitaliseringens möjligheter, ge alla tillgång till likvärdig vård och omsorg, var vi än bor och vilka behov vi än har Abstract. E-hälsa och digitalisering blir allt mer en självklar del inom vården då samhället digitaliseras mer och mer. Regeringen har satt upp en vision om att Sverige ska vara bäst i världen på att använda e-hälsa och digitaliseringens möjligheter år 2025; Vision e-hälsa 2025

Det här är e-hälsa Digital verksamhetsutveckling i vårde

I mars 2016 antog regeringen och SKL en ny vision för e-hälsa som berör hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens olika delar. Visionen är tydlig: Sverige ska vara bäst i världen på e-hälsa år 2025. Syftet är att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd E-hälsa i Sverige. I mars 2016 tog regeringen och SKL:s styrelse beslut om en ny vision för e-hälsa.Kärnan i visionen är att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringen och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad.

Om 7 år ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Detta är målsättningen för Vision e-hälsa 2025, och för att nå målet har en handlingsplan antagits av regeringen och SKL. Det underliggande syftet är gott: »att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och. Nästa steg i arbetet att realisera Vision e-hälsa 2025 tor, feb 09, 2017 11:00 CET. Regeringen har under torsdagen gett eHälsomyndigheten i uppdrag att inrätta ett särskilt samordningskansli för samverkan inom e-hälsofrågorna. eHälsomyndigheten får också i uppdrag att ta fram en förstudie om hur en nationell läkemedelslista kan bli verklighet

I mars 2016 tog regeringen och Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) styrelse beslut om en ny vision för e-hälsa där Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringen och e-hälsans möjligheter SveaPriset är ett pris för smarta e-hälsoidéer som gör vård och omsorg bättre. Statssekreterare Maja Fjaestad är ordförande i juryn och hon spanar.. Detta är en av anledningarna till att regeringen fastställt vision eHälsa 2025 där ett prioriterat område är enhetliga begrepp och standarder. Att komma överens om grundläggande regler och enhetliga begrepp är fundament för fungerande marknader, forskning och utveckling Regeringen vill att Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa till 2025. Sjukvårdsministern lovar nya strukturer och ny lagstiftning som ska göra det möjligt. Regeringen presenterar tillsammans med Sveriges kommuner och landsting en vision om att Sverige ska bli bäst i världen på digitalisering inom sjukvärden En säker digital hantering av läkemedel och den information om patienten som hanteras i samband med förskrivning, är en av grunderna i arbetet med Vision e-hälsa 2025. Utgångspunkten för Läkemedelsverkets arbete är en nationell läkemedelsstrategi, som bland annat inkluderar en nationell läkemedelslista (ny lag från 1 juli 2020)

Socialstyrelsen har slutfört regeringens uppdrag att bistå Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i deras arbete med att utveckla personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp baserade på bästa tillgängliga kunskap. Arbetet är prioriterat i Vision e-hälsa 2025 Bakgrund: Regeringens utformning av Vision e-hälsa 2025 ska göra Sverige bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter att främja jämlik hälsa. E-hälsa är ett nytt sätt för sjuksköterskan att kommunicera och ge omsorg för och till patienten. Med nya verktyg uppstår även nya hinder Detta kallas för Vision e-hälsa 2025. För att nå visionens mål har Regeringen och Sveriges Kommuner och landsting, SKL tagit fram en handlingsplan för e-hälsoarbetet. Nyckeln till att nå visionen ligger i samverkan mellan alla olika aktörer som arbetar med e-hälsa, allt från myndigheter, kommuner och landsting till offentliga organisationer som privata och idéburna

Vision e-hälsa 2025 År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.

Långt kvar till Sveriges vision om e-hälsa i världsklass

Vision e-hälsa 2025 pekas följande tre insatsområden ut som utgör väsentliga grundförutsättningar för att möjliggöra en högre takt i e-hälsoutvecklingen: Regelverk - Ska tillgodose kvalitet och effektivitet samt behov av integritets- och säkerhetsskydd För att Vision e-hälsa 2025 ska bli verk - lighet krävs insatser på många områ-den. Det behövs infrastruktur, tillgång till teknisk utrustning och ett utbud av e-hälsa. Neuro menar att det dessutom krävs en satsning på patienterna för att rusta dem för e-hälsa. Det behövs en Vision e-patient 2025. Vision e-patient 2025 måste omfat Nationella mål Sverige har höga ambitioner vad gäller utveckling av e-hälsa. Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har enats om en vision för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens e-hälsoarbete. Enligt visionen ska Sverige år 2025 vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att. Samtal om Sveriges vision, strategi och genomförandeplan, Vision e-hälsa 2025. Från Vitalis 2020.Medverkande:Maja Fjaestad, statssekreterare, Socialdeparteme..

E-tjänster leder till att vården förs närmare medborgarna

Fem år med Vision e-hälsa 2025 • E-hälsomyndighete

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har kommit överens om en handlingsplan 2017-2019 för samverkan vid genomförande av Vision e-hälsa 2025. Om regeringens och SKL:s vision om att Sverige år 2025 ska vara världsbäst på e-hälsa måste konsten och kulturen finnas med - det är vi helt överens om. Att kulturtillgång ökar välbefinnande och livskvalitet för människor i vården, att mjuka värden spelar roll i personcentrerad vård, är viktiga insikter när vi skapar Kulturarenan - en tjänst inom e-hälsa Här kan du ta del av rapporten för år 2020 som är gjord utifrån det indikatorbaserade ramverket för Vision e-hälsa 2025 som E-hälsomyndigheten har utvecklat. Uppföljningen visar bland annat att pandemin har medfört en ökad användning av vissa digitala tjänster under förra året Under seminariet ges också en bild av hur regeringens inriktning och vision för e-hälsa ser ut. Tid: 30/8 2015 14:30 - 15:30 . Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34 . Medverkande: Gabriel Wikström, Folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister, Regeringen. Gunilla Hult Backlund, Generaldirektör, Inspektionen för vård och omsor Ny vision om e-hälsa. Ett helt block under onsdagen handlar om nationell e-hälsa. Där redogör bland annat Sveriges kommuner och landsting och regeringen för den vision om e-hälsa som de nyligen kom överens om, se länk till artikel

SIGMAS INSPIRATIONSDAG 22 MARS 2018

Tillsammans för Vision E-hälsa 202

Vision e-hälsa 2025 Traditionell styrning Regeringsuppdrag: Gemensamma termer, begrepp och informationsstruktur inom läkemedelsområdet Regeringsuppdrag: Uppdrag angående tillgängliggörande av digitalt pedagogiskt stöd för e-hälsolösningar SKL Vision e-hälsa 2025 med handlingsplan Socialstyrelsen Traditionell styrnin Den nya strukturen ingår som en del av den handlingsplan för genomförandet av Vision e-hälsa 2025 som regeringen och SKL nu slutit en överenskommelse om. Handlingsplanen lägger särskilt fokus på nationell standardisering och ett av förslagen är att ett Nationellt forum för standardisering inom e-hälsa ska inrättas Överenskommelse om Vision e-hälsa 2025 Som utgångspunkt för det fortsatta utvecklingsarbetet på e-hälsoområdet har regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting beslutat att ställa sig bakom en gemensam vision för e-hälsoarbetet fram till 2025

Uppföljning av arbetet kring Vision e-hälsa 2025

Visionen: att Sverige ska bli bäst i världen. Trots att e-hälsa fortfarande är ett relativt nytt begrepp finns en stor vision hos regeringen, som de utarbetat ihop med Sveriges Kommuner och Landsting: att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter i vården Regeringen och SKL har nyligen lagt fram en vision kring att Sverige ska vara bäst i världen på e-hälsa år 2025. Enligt Roger Molin behöver visionen kompletteras och utvecklas. Det är viktigt att man har ett mål med digitaliseringen. Därför föreslår jag i min framtidsbild att man främst använder digitalisering för två syften

Rekordsatsning på ehälsa - Voiste

Natur & Kulturs Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning

 • Michael Collins anniversary.
 • First dubstep artist.
 • Change IP address to another country Chrome.
 • Hur mycket pengar bör man ha sparat vid 30.
 • EAN code search.
 • Takstplakat fysioterapi 2021.
 • Vad är muskulär avslappning.
 • EndNote X8.
 • Ausflugsziele für Kinder Märkisch Oderland.
 • Migrationspolitisk talesperson Kristdemokraterna.
 • Träna svenska Malmö.
 • Panoramaweg Stuttgart.
 • Contrôle de lecture Au Bonheur des dames.
 • John Carter.
 • FNATIC software.
 • Seminarium e handel.
 • GOLF WANG Converse.
 • Röd näsa vid kyla.
 • Oro gnagare.
 • Rörmokare installera tvättmaskin.
 • Trennungsunterhalt.
 • Kulturresor Paris.
 • Bibliska platser Israel.
 • Fransk stad vid floden vienne.
 • Migräne Spannungskopfschmerz Mischform.
 • Ir conjugation subjunctive.
 • Slutsteg 500W.
 • Designtorget lager.
 • Merrick Garland.
 • Snabbladdning iPad.
 • Lbs helsingborg läsårstider.
 • Rymden leksaker.
 • Elite hotel carolina tower, stockholm.
 • Kolahalvön befolkning.
 • Wandtattoo Sprüche Leben.
 • Vad är geologiska processer.
 • Virknålsteknik åderbråck.
 • Megapolis.
 • Nybyggt hus pris.
 • Vagos MC Berlin.
 • Kickboks wedstrijd beginners.