Home

Allmänt löne och förmånsavtal (ALFA)

Alfa-avtal för Kriminalvården - Sekos förbun

01 Allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA) 03 Avtal om anställningsvillkor för vissa utlandsstationerade tjänstemän med arvodestjänst (U-ARV) 10 Affärsverksabtalet (AVA) 12 Anställning med lön enligt Cheftsavtalet (AgV cirk 1996:A5, 1997:A7), lokala chefskretse Fördelningen av årsarbetstiden för lärare skall enligt Allmänt löne och förmånsavtal (ALFA) fastställas i lokala avtal. Utgångspunkter skall härvid vara att utnyttja tillgängliga resurser på för verksamheten bästa sätt, att skapa en god balans mellan en lärares olika arbetsuppgifter och mellan olika kategorier av lärare

Ny version av ALFA (allmänt löne- och förmånsavtal

Bilaga 4 Ändringar i Allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA-T) _____ 91 Bilaga 5 Ändringar i Affärsverksavtalet (AVA-T) _____ 95 Bilaga 6 Ändringar i Chefsavtalet _____ 99 Förhandlingsprotokoll den 30 september 2013 Principöverenskommelse rörande Partsrådets finansiering och verksamhe Med stöd av allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA) 2 kap 4 § och 4 kap 24 § ALFA sluter parterna följande lokala kollektivavtal som i tillämpliga delar ersätter lokalt avtal 1996-12-17 inklusive vissa prolongerade ATH-regler. Uppräkning av tilläggen skall normalt ske i samband med den lokala lönerevisionen

Lagar och avtal - Sac

SACO vid SL

Med stöd av allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA) 2 kap 4 § ALFA sluter parterna följande lokala kollektivavtal som i tillämpliga delar ersätter lokalt kollektivavtal 1996-12-17 inklusive vissa prolongerade ATH-regler. Gällande belopp för obekvämtidstillägg läggs som bilaga till detta avtal ALFA Allmänt löne- och förmånsavtal ALFA-SiS Allmänt löne- och förmånsavtal för SiS Arbetsgivaren Statens institutionsstyrelse Arbetsperiod De tidsperioder av verksamhetsåret som inte är ferieperiod Ferieperiod Julferie och sommarferie Ferielön Lön som utgår under ferieperio

Med stöd av allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA) sluter parterna följande lokala avtal om arbetstid. § 1. Tillämpningsområde Avtalet skall gälla bibliotekspersonal vid Högskolan i Halmstad § 2. Normalarbetstiden För heltidsarbetande arbetstagare är den genomsnittliga ordinarie arbetstiden för helgfri måndag till fredag 40 timmar - allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA), - chefsavtalet, - avtal om regeringsbeslut om avlöningsförmåner m.m. för vissa högre anställningar m.fl., - avtal om arbetstidsminskning m.m. i samband med delpension enligt la-gen (1979:84) om delpensionsförsäkring (delpensionsavtalet)

- allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA), - avtal om lön och andra anställningsvillkor för chefer och vissa högre be-fattningshavare (chefsavtalet), - avtal om arbetstidsminskning m.m. i samband med delpension enligt la-gen (1979:84) om delpensionsförsäkring (delpensionsavtalet) Södertörns högskolas bestämmelser och föreskrifter angående bisysslor grundar sig på lagen (1994:260) om offentlig anställning, förvaltningslagen (1986:223), högskolelagen (1992:1434), högskoleförordningen (1998:1003) samt Allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA). Mer om regler se bilaga 1. Allmänna råd om bisysslo Ur LOKALT KOLLEKTIVAVTAL (ALFA-SU) FÖR STOCKHOLMS UNIVERSITET ENLIGT ALLMÄNNA LÖNE- OCH FÖRMÅNSAVTALET (ALFA), 2006-05-15 Normtidsmått 8 timmar 10 minuter för varje helgfri måndag-fredag under tiden 16 september - 30 april och 7 timmar 30 minuter för varje helgfri måndag-fredag under tiden 1 maj - 15 september I enlighet med gällande kollektivavtal, ALFA, Allmänt löne- och förmånsavtal, 2005:4, annan lagstadgad och föreskriven ledighet så gäller följande policy på Konstfack. 1) för innehav av annan anställning Med utgångspunkt från ALFA 1 kap. 9 -11 §§, gäller för: Tillsvidareanställda at Bestämmelserna i detta avtal är träffade med stöd av Allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA) 3 kap, 12 § och ALFA bilaga 3, 9 § och kompletterar eller, där så särskilt anges, ersätter bestämmelserna i ALFA. Tillämpningsområde Detta avtal gäller för arbetstagare anställda och tjänstgörande i Försvarsmakten

INNEHÅLL 5 Innehåll ALFA Förord 7 1 kap. Inledande bestämmelser 9 Tillämpningsområde 9 Vissa definitioner 9 Arbetsgivarbeslut 10 Lokala avtal 11 Fredsplikt m.m. 12 Enskild Kollektivavtalet Centrala avtal På Arbetsgivarverkets avtalssida hittar du bland annat ALFA (Allmänt löne- och förmånsavtal), som reglerar de generella anställningsvillkoren, samt TurA-S (Avtal om turordning för arbetstagare hos staten), som reglerar turordning vid arbetsbrist, återanställning m.m ; istrera grundförsäkringen ALFA. Allmänt löne- och förmånsavtal. Arbetsgivarverkets avtal för den civila statsförvaltningen, inklusive högskolor och universitet. Allmänna anställningsvillkor: Regler i kollektivavtalet som gäller annat än löner, t.ex. försäkringar, övertid, semesterförläggning med mera. Almega: Avtalsområde för anställda inom statliga.

ALFA-lokalt - mp.uu.s

Föräldralön Medarbetarwebbe

 1. Allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA). Vidare gäller ett mellan staten genom Rikspolisstyrelsen och förbundet ingånget avtal med lokala avtalsbe - stämmelser till ALFA för polisen per den 31 mars 2002 (ALFA/Polis) . Det finns även ett lokalt arbetstidsavtal för Polismyndigheten i Hallands län
 2. Det centrala avtalet ALFA, allmänt löne- och förmånsavtal, ersattes den 1 juni 2013 av ett nytt centralt avtal med namnet Villkorsavtalet. Det nya avtalet innehåller i princip inte några materiella ändringar men har bl a en ändrad kapitelindelning
 3. Då arbetstagare har tillfällig tjänstgöring på arbetsort utom stationeringsorten och behöver överligga där, ska det vid varje tidpunkt gällande Allmänt löne och förmånsavtal (ALFA) tillämpas. Restidsersättning utgår ej vid tjänsteresa mellan kl 22.00 och 07.00, om arbetsgivaren betalar sovplats.[/citat
 4. st 20% av full arbetstid, vid kombination med utbildningsbidrag. Pensionsavtalet (PA- 03) gäller för anställning som doktorand liksom vid assistentanställning
 5. Parterna sluter detta avtal med stöd av Allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA) 2008 3 kap, 12 §. Syftet med avtalet är att främja gemenskap och skapa ett mervärde vid verksamhetsplanering. Parterna är överens om att inget lönetillägg/traktamente ska utgå vid inrikes resa för tid som avse
 6. AVDELNING A Allmänna löne- och anställningsvillkor. 1. kap. Inledande bestämmelser. Bestämmelserna i denna avdelning ersätter i vissa delar bestämmelserna i Allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA) som är träffat mellan Arbetsgivarverket och de centrala arbetstagarorganisationerna
 7. Mellan staten och bl.a. Svenska Polisförbundet gäller varandra i allmänhet avlösande kollektivavtal, däribland Allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA). E.J. är medlem i Svenska Polisförbundet. Hon är sedan lång tid anställd som polisinspektör vid polismyndigheten i Västernorrlands län. Under våren 200

ALFA Allmänt löne- och förmånsavtal ALLÄ-77 Avtal om lönegrads- och lönesystemändringar ALS Avtal om löner m.m. för arbetstagare hos staten AMLA-89 Arbetsmiljöavtalet AST Allmänt avlöningsavtal för statliga och vissa andra tjänstemän ATF Allmänt tjänsteförteckningsavtal Ds Departementsserien Dv Domstolsverke respektive lokal arbetstagar-organisation avses i detta ramavtal detsamma som i 1 kap. 2 § Allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA-T) och motsvarande bestämmelse i Affärsverksavtalet (AVA-T). Samarbetsavtalets utgångspunkter 3 § En utgångspunkt för detta ramavtal är Samarbetsavtalet för det statliga avtalsområdet. Geno Det är ett tillsvidareavtal och gäller från 2010. I Villkorsavtal-T (tidigare ALFA-T, Allmänt löne- och förmånsavtal), och AVA-T, Affärsverksavtalet, regleras de allmänna anställningsvillkoren för Saco-S medlemmar. Trygghets- och turordningsavtalen behandlar vad som händer vid uppsägningar även i de fall då arbetstagaren har förtroendearbetstid enligt Allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA) 4 kap 31 §, som en arbetsuppgift utöver ordinarie uppgifter och ersätts därmed enligt de regler, som gäller för övertidsersättning. Övertiden räknas därvid från den tidpunkt då meddelandet erhölls till dess att den anställd

Statligt anställda Arbetslöshetskassa

 1. Kollektivavtalet UVA och inkomstskattelagen styr. UVA - Avtal om utlandstjänstgöring i lydelse från och med 1 augusti 2010 (har fr o m 1/6 2013 ersatt ALFA, Allmänt löne- och förmånsavtal). På Klaranätet (RK:s intranät) finns RK:s tillämpningsbestämmelser för de olika delarna i UVA-avtalet
 2. Löner och sysselsättning inom statlig sektor 1999 Referenstid 1 september Beskrivning SLST, fullständigt innehåll, sql-version. Innehåller samtliga variabler lagrat i sql Tillgänglighet Databasen är endast tillgänglig för intern användning Tabell / flat fil Presentationstext Löner och sysselsättning inom statlig sektor 1999 Objektty
 3. LitteraturMagazinet - Sveriges nya litterära magasin är en redaktionell nättidskrift som hade premiär i januari 2012. Vi bevakar litteratur med författarintervjuer, recensioner, krönikor och debatt. Välkomna till Sveriges största litterära magasin
 4. För de försäkringskasseanställda gäller - utöver bisysslebestämmelserna i LOA och anställningsförordningen - en föreskrift om arbetshindrande bisysslor i kollektivavtalet Allmänt löne- och förmånsavtal för anställda vid allmän försäkringskassa (ALFA-FK). Inom kommun och landsting regleras såväl de förtroendeskadliga som de arbetshindrande bisysslorna respektive konkurrensbisysslorna i kollektivavtal (AB 98)
 5. Allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA) för statsanställda, Affärsverksavtalet för anställda hos affärsverken och Allmänt löne- och förmånsavtal för anställda vid allmän försäkringskassa (ALFA-FK) samt anknytande chefsavtal för vissa statliga chefer m.m. och direktörer för allmänna försäkringskassor. Det kontrollsyste

Avtal Saco vid Chalmer

 1. 1 § Allmänt Detta avtal tecknas med stöd i Allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA) 1 kap. 3 § samt bilaga 5. Där ingenting annat anges gäller ALFA i tillämpliga delar. Därutöver finns högskolelagen och högskoleförordningens föreskrifter, som berör lärares verksamhet inom högskolan. 2 § Tillämpningsområd
 2. ALFA Allmänt löne- och förmånsavtal ATL Arbetstidslag (1982:673) FL Förvaltningslagen (1986:223) FML Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen Förordning 2000:630 Förordning om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga HF Högskoleförordningen (1993:100
 3. ALFA Allmänt löne- och förmånsavtal ALFA-T Allmänt löne- och förmånsavtal (tillsvidareavtal) ATL Arbetstidslag (1982:673) AO Umeå universitets anställningsordning FML HF Högskoleförordningen (1993:100) HL Högskolelag (1992:1434) LAS Lagen (1982:80) om anställningsskyd
 4. Parterna är överens om ändringar i Allmänt löne- och förmånsavtal, ALFA-T, enligt bilaga 4. 9 § Parterna är överens om ändringar i Affärsverksavtalet, AVA-T, enligt bilaga 5. 10 § Parterna är överens om att, med anledning av vissa ändringar i ALFA-T respekti
 5. Det allmänna löne- och förmånsavtal (ALFA) som ligger till grund för de flesta uppgifter i den här skriften gäller till och med 30 september 2010. För att vara säker på att uppgifterna är korrekta så måste av-stämning ske med den senaste versionen av de aktuella avtalen
 6. Om så skett har polismannen av arbetsgivaren, utöver lön som för vanlig arbetstid alternativt övertidsersättning, rätt till ersättning för resa och traktamente enligt bestämmelser i allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA)

och arbetstidsberoende ersättningar för lärare och doktorander vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Dnr 12/511 1 Bemyndigande Avtalet sluts med stöd av allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA och ALFA-T), 1 kap. 4 § samt bilaga 5 till ALFA och ALFA-T. 2 Tillämpningsområde Avtalet gäller följande anställningar (dock ej timavlönade lärare) organisation avses i detta ramavtal detsamma som i 1 kap. 2 § Allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA-T) och motsvarande bestämmelse i Affärsverksavtalet (AVA-T). 2 Samarbetsavtalets utgångspunkter 3 § En utgångspunkt för detta ramavtal är Samarbetsavtalet för det statliga avtalsom Arbetsgivarverket och de centrala arbetstagarorganisationerna har slutit ett allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA) som gäller fr.o.m. 1998-04-01. I bilaga 5 till detta avtal finns specialbestämmelser för vissa arbetstagare vid universitet och högskolor, bl.a. om arbetstid för lärare, doktorander m.fl ALFA, Allmänt löne- och förmånsavtal General Salary and Benefit Agreement for Government Employees allmän studieplan general/subject curriculum (for postgraduate studies) discipline curriculum (N) alumner alumni anläggningstillgångar fixed assets annan undervisnings- och forskningspersonal other teachers and researcher 2 Allmänt löne -och förmånsavtal (ALFA 2010 2012, ALFA T), §13, dnr 199 11 16 3 Blankett finns i Personalhandboken under Doktorand - lön. HÖGSKOLAN I BORÅS REGLER Sid 6 (8) 2012-12-18 Dnr 796-12-10 6 Institutionstjänstgöring.

17 § Föreskrifter om förbud mot vissa bisysslor finns i 7 § lagen (1994:260) om offentlig anställning, 20 § förordning (1991:1524) med instruktion för Tullverket och 1 kap. 14 och 15 §§ allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA). Bestämmelser om mutbrott finns i 20 kap. 2 § brottsbalken Delprocess A och B för beredning och beslut om rehabilitering vid Umeå universitet Lag Lagen om allmän försäkring (AFL) 3 kap § 7 (förebyggande sjukpenning) och 22 kap (rehabilitering) Lag (1991:1047) om sjuklön (SjlL) Arbetsmiljölagen (AML) 1 kap 1§ (förebyggande) och 3 kap § 2a och 3 (rehabilitering ALFA Allmänt löne- och förmånsavtal DiskL Diskrimineringslag (2008:567) FoU Forskning och utveckling HF Högskoleförordning (1993:100) HL Högskolelag (1992:1434) KTH Kungliga Tekniska Högskolan LAS Lag (1980:82) om anställningsskydd LOA Lag (1994:260) om offentlig anställning MBL Lag. För de allmänna anställningsvillkoren - löneavdrag vid ledighet av olika slag, sjukvårdsförmåner, kostnadsersättning och semester - gäller bestämmelserna i Allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA) eller Affärsverksavtalet (AVA). I fråga om arbetstid, bisysslor och uppsägningstid gäller dock särskilda villkor i frikretsavtalet Enligt lokalt allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA-GU) gäller för timersättning till tillfälligt anlitade lärare följande: Ersättning utgår per arbetad timme (klocktimme = 60 min). Samma ersättning gäller för allt arbete, såväl undervisning som för- och efterarbete. Överens kommelse om omfattningen av de

ITM bisysslor ITM internsido

ALFA Allmänt Löne- och Förmånsavtal, Arbetsgivarverket AML Arbetsmiljölagen (1977:1160) ARN Allmänna Reklamationsnämnden AST Allmänna avlöningsavtalet ATL Arbetstidslagen (1982:673) Ds Departementsserien EU Europeiska Unionen FLL Föräldraledighetslagen (1995:584) FÖD. ALFA Allmänt löne- och förmÃ¥nsavta bland annat genom det allmänna löne- och förmånsavtalet (ALFA). ALFA och andra centrala statliga avtal omförhandlas när avtalen går ut. Därför kan det ske förändringar i de förmåner och villkor som beskrivs i den här skriften. Det allmänna löne- och förmånsavtal (ALFA) som ligger till grund fö AVDELNING A Allmänna löne- och anställningsvillkor 1. kap. Inledande bestämmelser. Bestämmelserna i denna avdelning ersätter i vissa delar bestämmelserna i Allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA) som är träffat mellan Arbetsgivarverket och de centrala arbetstagarorganisationerna. ---Tillämpningsområde 1 Enligt ALFA (Allmänt löne- och förmånsavtal) är förtroendearbetstid sådan arbetstid som arbetstagaren, med hänsyn till sina arbetsuppgifter, själv har förtroendet att disponera. Arbetstidsmodellen baseras på att arbetstagaren själv ansvarar för sina arbetstide

ALFA Allmänt löne- och förmånsavtal inom staten AFL Lag (1962:381) om allmän försäkring AGS-KL Avtalsgruppsjukförsäkring för anställda hos kommuner och För att få reda på exakt vad som gäller på just din myndighet är det nödvändigt att läsa semesterlagen, centrala ALFA-avtalet och det lokala ALFA-avtalet. Om du känner dig osäker är det bäst att prata med det lokala facket. *ALFA Allmänt löne- och förmånsavtal Du har angivit att du är medlem i ST och det har sparats i en cookie. Du har angivit att du är Förtroendevald och det har sparats i en cookie. Du har angivit att du är Ej medlem och det har sparats i en cookie. Du har inte valt medlemskap. Ångra inställninga och lokalt tecknade avtal. I det centrala avtalet ALFA (Allmänt löne - och förmånsavtal) finns regler för hur statliga myndigheter ska hantera löner och andra förmåner. Många av reglerna grundas på befintliga lagar, t ex semesterlagen, föräldraledighetslagen och arbetstidslagen Mellan Staten genom Arbetsgivarverket och bl.a. Svenska Polisförbundet (förbundet) gäller varandra i allmänhet avlösande kollektivavtal, däribland Allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA). Vidare gäller ett mellan staten genom Rikspolisstyrelsen och förbundet ingånget avtal med lokala avtalsbestämmelser till ALFA för polisen per den 31 mars 2002 (ALFA/Polis)

Ramavtal om löner mm mellan staten och SACO-

betsgivarverket och Saco-S slutit bland annat allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA-T). I samband med ändringarna i avtalet som trädde i kraft från och med den 1 juni 2013 ändrade avtalet namn till Villkorsavtal-T. Ikraftträdandet var ursprungligen avtalat till att ske den 1 april 2013 men parterna avtalade i decembe ; Basfakta Definition ALFA Allmänt löne- och förmånsavtal Ds Departementsserien Handels Avtal mellan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund avseende Detaljhandeln 1 april 2007- 31 mars 2010. LAS Lag (1982:80) om anställningsskydd LOA Lag (1994:260) om offentlig anställning MBL Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet Prop. Propositio

Lönetillägg Medarbetarwebbe

avses i detta ramavtal detsamma som i 1 kap. 2 § Allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA), från och med den 1 april 2013 benämnt Villkorsavtal och motsvarande bestämmelse i Affärsverksavtalet (AVA) Villkorsavtal OFR/S,P,O (590.58 KB, pdf) Genom Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2012-2013) har Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O sammantagna slutit bland annat allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA) och Villkorsavtal-T som reglerar generella anställningsvillkor för medarbetare inom statliga myndigheter. 1 § Avtalets omfattning Avtalet reglerar anställningsvillkor för alla arbetstagare inom Chalmers med följande undantag: • arbetstagare med särskilt anställningsstöd eller i skyddat arbet Villkorsavtal-T Allmänt löne- och förmånsavtal som också har en bilaga 8 Allmänt löne- och förmånsavtal, ALFA respektive Affärsverksavtalet, AVA och lo-kala avtal som har träffats med stöd av dessa avtal. Kapitel 11 i ALFA och § 16 i AVA om Uppsägning m.m. gäller dock inte. Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl., PA03

Alfa kollektivavtal, alfa-avtal för kriminalvårde

- allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA), - chefsavtalet, - avtal om regeringsbeslut om avlöningsförmåner m.m. för vissa högre anställningar m.fl., - avtal om arbetstidsminskning m.m. i samband med delpension enligt lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring (delpensionsavtalet), - avtal om medbestämmande vid beredningen av. ALFA (-T) Allmänt löne- och förmånsavtal (Tillsvidareavtal). Gäller anställda i statlig sektor ATP Allmän tilläggspension FPT Försäkring om föräldrapenningtillägg. Gäller arbetare i privat sektor Ibb Inkomstbasbelopp. Följer inkomstutvecklingen i sam-hället ITP Industrins och handelns tilläggspension. Gälle

AVDELNING A Allmänna löne- och anställningsvillkor. 1. kap. Inledande bestämmelser. Bestämmelserna i denna avdelning ersätter i vissa delar bestämmelserna i Allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA) som är träffat mellan Arbetsgivarverket och de centrala arbetstagarorganisationerna. — Tillämpningsområde. 1 Aktuell avtalsbestämmelse finns i 9 kap. 3 § Allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA) och lyder: Om en viss utbildning är betydelsefull för arbetsgivarens verksamhet, bör arbetsgivaren underlätta genomförandet av sådana studier

Källa: ALFA(Allmänt löne- och förmånsavtal) Läs mer i Partsgemensam information om förtroendearbetstid . Avsked av professor I fråga om professorer prövar Statens ansvarsnämnd frågor som avses i 34 § lagen (1994:260) om offentlig anställning och 15 § lagen (1994:261) om fullmaktsanställning. Förordning (2010:1064) Mer om dina rättigheter och skyldigheter kan du läsa i allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA), Chefsavtalet och de lokala kollektivavtal som finns på din institution/motsvarande. Universitetets personalpolitik finns beskriven i ett personalpolitiskt program, som du också kan ta del av på din på institution/motsvarande Regeringen föreskriver att 2 kap. 2 §, 3 kap. 11 §, 7 kap. 8 och 11 §§, 9 kap. 1 §, 10 kap. 9 11 §§, 11 kap. 2, 7, 8 och 10 §§, 12 kap. 1 § och 13 kap. 1 § förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga ska ha följande lydelse. 2 kap. 2 § löne- och förmånsavtal (ALFA, Arbetsgivarverkets cirkulär 2005:4) 1 kap. 15-16 §§, Läkar- avtalet 1 kap. 13-14§§ samt Chefsavtalet (Arbetsgivarverkets cirkulär 2001:A7) 9 § pkt Om det t ex skulle bli övertalighet på din arbetsplats och du själv drabbas är universitetet som arbetsgivare skyldigt att pröva om det finns andra arbetsuppgifter som du kan omplaceras till. Du som har en tillsvidareanställning kan vara ledig för annan statlig tidsbegränsad anställning, dock längst två år, som omfattas av ALFA-avtalet

ALFA är dock ett fullständigt avtal och kräver inte kompletteringar genom lokala avtal, eftersom det innehåller de bestämmelser i löne- och förmånsfrågor som normalt behövs vid en förvaltningsmyndighet. Det enda undantaget utgör frågan om arbetstidens förläggning, där ALFA förutsätter reglering i lokalt avtal Generaltullstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 8 § Beslut om utbetalning av avlöningsförmån enligt 12 kap. allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA) eller enligt annat kollektivavtal eller enligt bestämmelser utfärdade av Generaltullstyrelsen får meddelas av regional tullmyndighet i fråga o

Video: Litet avtals ABC Publik

Med sommaren i sikte Publik

Enligt ALFA (allmänt löne- och förmånsavtal) § 18 kan arbetsgivaren begära att en arbetstagare skall arbeta på övertid, dock högst 150 timmar under ett kalenderår. Om särskilda skäl föreligger kan mer övertid i undantagsfall tagas ut om överenskommelse träffas med arbetstagaren. Inna I ramavtalet som finns mellan myndigheterna och Språkservice ska reseersättning beräknas på samma regler som gäller i Allmänt löne- och förmånsavtal, ALFA

Förtroendeskadlig bisyssla och arbetstagare rätt till

Avtaletinnehåller tillägg till och avvikelser från bestämmelserna i allmänt löne- och förmånsavtal(ALFA) eller affärsverksavtalet (AVA).2 §De arbetstagare som avses i 1 § skall antingen ingå i den lokala chefskretsen vidrespektive myndighet eller i domstolarnas chefskrets.Den lokala chefskretsen fastställs med tillämpning av bestämmelserna i 4 § Avtalstexten i 1 kap 15 § i Allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA) lyder: En arbetstagare är skyldig att på begäran lämna uppgift till arbetsgivaren om och i vilken omfattning han har en bisyssla Jusek och B.B i Sollentuna. Mellan staten och bl.a. Jusek gäller varandra i allmänhet avlösande kollektivavtal, Allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA). B.B. är medlem i Jusek. Han anställdes hos Skatteverket år 2002 som IT-tjänsteman och har sedan år 2005 sysslat med den tekniska administrationen

Välkommen till TULL-KUS

SFS 2010:1474 Utkom från trycket den 7 december 2010Förordning om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga;utfärdad den 18 november 2010.Regering Svenska kyrkans Församlingsförbund och Danderyds församling. mot. Kyrkans Akademikerförbund. samt. Kyrkans Akademikerförbund. mot. Svenska kyrkans Församlingsförbund och Danderyds församling. Bakgrund. Mellan parterna gäller kollektivavtal, Kyrkans Allmänna bestämmelser, AB 2000. Kollektivavtalet innehåller bl.a. följande. Med lokala parter avses arbetsgivaren och lokal arbetstagarorganisation. Med arbetsgivaren, central arbetstagarorganisation respektive lokal arbetstagar-organisation avses i detta ramavtal detsamma som i 1 kap. 2 § Allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA) och motsvarande bestämmelse i Affärsverksavtalet (AVA). Samarbetsavtalets utgångspunkte

Traktamente - Vaktare

Däremot är fackliga, politiska eller andra ideella förtroendeuppdrag att se som bisysslor, som i vissa fall kan omfattas av ett förbud om de anses förtroendeskadliga. Förbuden mot arbetshindrande bisysslor och konkurrensbisysslor regleras för statsanställda i Allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA) SFS 2004:940 Utkom från trycket den 23 november 2004Förordning om ändring i förordningen (1996:1524) med regeringens arbetsgivarnyckel; utfärdad den 11 november 2004.Regeringen

 • Turkiet Eurovision vinnare.
 • Dunkirk evakuering.
 • Formica VIVIX pris.
 • Hjulbent av artros.
 • Kappahl pressrum.
 • Garmin T5 mini skallindikator.
 • OS silver skidskytte stafett 2018.
 • Vinny Pazienza vs Gilbert Dele.
 • Harsh winter synonyms.
 • Bolero brud.
 • Grynkorvens dag 2020.
 • Åsö.
 • Lilla Åland.
 • Sirtmat bok.
 • Virgo Sternzeichen.
 • Lion Alpin.
 • Tvättrepor.
 • Köra på bana med egen bil.
 • DHEA tillskott.
 • Homemade Baileys recipe Australia.
 • Sprüche Ich mach was ich will.
 • Bed of Roses movie review.
 • Blaue Börse Anzeige aufgeben.
 • Volker Bruch.
 • ICA Maxi Råå Catering.
 • 500GB SSD.
 • Papper till reservoarpenna.
 • Psychosocial tab drop D.
 • Berätta om graviditet för vänner.
 • Gotu kola loose Leaf Tea.
 • Hudson Bay Company map.
 • Bosch SKS62E22EU installation.
 • Bundespräsident Witwenrente.
 • Komvux Malmö logga in.
 • Commander rank.
 • DSB Sverige.
 • Planera rabatt i slänt.
 • Digital vattenmätare pool.
 • High cohesion low coupling example.
 • Webcam Freiburg Stellplatz.
 • Konflikt betydning.